Algemene Voorwaarden

Read the English Terms & Conditions

Lees de AVG Privacy Verklaring | Read the English  GRPD & Privacy Policy

Artikel 1. Definities

 1. Facilitator: Merlijn vdf. Wolsink – hierna te noemen ‘MW’
 2. Cliënt: de wederpartij van MW 
 3. Dienst: Diverse consulten en trainingen
 4. Overeenkomst: de afspraak voor een sessie, behandelingen, deelname aan een live on online trainingen of aankoop van een fysiek or digitaal product

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten tussen de facilitator enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een (prijs)afspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de facilitator zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen de facilitator en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de (prijs) afspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging hiervan.
 2. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen van de zijde van de cliënt inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de facilitator schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
 3. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze mondeling of schriftelijk hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van één behandeling. Na afloop van een behandeling kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
  – De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is(zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
  – Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5. Annulering en vergoeding van investering

 1. Annulering van een afspraak of training dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.
 2. Voor annulering van behandelingen of training gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van een behandeling of training is de cliënt geen kosten verschuldigd. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een behandeling is de cliënt 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd, tenzij bij de annulering direct een nieuwe afspraak wordt gemaakt. Indien de nieuwe afspraak wederom wordt geannuleerd, is de cliënt alsnog 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd, ongeacht het tijdstip van annulering.
  Indien de cliënt zonder voorafgaande berichtgeving niet verschijnt op een afspraak voor een behandeling of training, is de cliënt 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd.
  De facilitator is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen voor wat betreft de datum en het tijdstip. De facilitator zal dit naar vermogen uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip aan cliënt kenbaar maken. Cliënt heeft te allen tijde het recht de afspraak bij een wijziging door de facilitator te annuleren zonder dat cliënt hiervoor kosten aan de facilitator verschuldigd is.
 3. Bij deelname annulering, door de Cliënt zelf, voor een reeds vooraf betaalde training of sessie (live of online) en de vraag om het bedrag terug te storten, worden €25,- incl. administratiekosten in rekening in gebracht om de terugstorting van het bedrag en een creditfactuur te voorzien, ed. Dit wordt in mindering gebracht bij de terugstorting en zal vermeld worden op de factuur.

Artikel 6. Geheimhouding en inzagerecht

 1. De facilitator zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover facilitator daartoe wettelijk verplicht is of aan de facilitator hiervoor van de cliënt schriftelijke toestemming heeft verkregen.
 2. De facilitator zal een geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 1, opleggen aan haar medewerkers en aan eventueel ingeschakelde derden.

Artikel 7. Tarieven

 1. De tarieven voor behandelingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld bij het afsluiten van de overeenkomst.

Artikel 8. Betaling en facturering

 1. Een behandeling dient direct na de voltooiing hiervan contant te worden voldaan. Op verzoek van de cliënt kan een kwitantie worden verstrekt.
 2. Ingeval een behandeling wordt geannuleerd en hiervoor kosten zijn verschuldigd, zoals aangegeven in Artikel 5., zal cliënt hiervoor van de facilitator een factuur ontvangen.
 3. Tenzij mondeling of schriftelijk anders overeengekomen, dient de cliënt de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan de facilitator te betalen.
 4. We doen er alles aan om het betaal en afreken proces zo gemakkelijk en veelzijdig mogelijk te maken. Als de client niet via de gegeven mogelijkheden van een dienst (oa. een live/online training, call of sessie) kan afrekenen en een andere betaal methode vraagt die niet aangeboden wordt bij de desbetreffende dienst, worden er €25,- incl. aan administratiekosten in rekening in gebracht.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de behandeling door de facilitator is sprake van een inspanningsverplichting.
 2. De facilitator geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische, psychologische, mentale en fysiologische complicaties, die zich tijdens dan wel na uitvoering van zijn behandeling(en) bij de cliënt, of na het verkopen van producten aan de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de facilitator. De facilitator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 3. De facilitator is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de facilitator mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 4. De aansprakelijkheid van de facilitator voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling.
 5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de facilitator beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt.
 6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de facilitator aansprakelijk wil stellen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de dienstverlening door de facilitator is het Nederlands recht van toepassing.
 2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening door de facilitator die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank Den Haag bevoegd.

Artikel 11. Respons via e-mail of telefoon

 1. De facilitator en zijn team zullen naar beste kunnen binnen 72 uur antwoord geven op een door de cliënt gestuurde e-mail, ingesproken voicemail of andere manier van contact opname.
 2. De facilitator biedt geen garantie voor onmiddellijke respons op een bericht van de cliënt, middels welke manier van communicatie dan ook.

Artikel 12. Audio Opnames van Classes, Trainingen en 1 op 1 sessies

 1. Live Classes, trainingen en events in groepsverband. Deze audio opnames worden 3 maanden beschikbaar gesteld via de online app BOX. Daarna zullen deze niet meer beschikbaar zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de Audio opnames en andere geleverde documenten binnen het tijdsbestek van 3 maanden op te slaan op eigen apparatuur. Daarna worden deze audio opnames en bestanden uit het bestand systeem verwijderd en derhalve niet meer verstrekt.
 2. Live 1 op 1 sessies – online en in persoon worden altijd opgenomen mits dat dat niet gewenst is. Deze audio opnames worden 3 maanden beschikbaar gesteld via online app BOX. Daarna zullen deze niet meer beschikbaar zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de Audio opnames en andere geleverde documenten binnen het tijdsbestek van 3 maanden op te slaan op eigen apparatuur. Daarna worden deze audio opnames en bestanden uit het bestand systeem verwijderd en derhalve niet meer verstrekt.

Artikel 13. Gebruiksrecht beeld, audio en materiaal

 1. Het is een deelnemer niet toegestaan om tijdens live evenementen video- of audio-opnamen te maken die langer duren dan 5 minuten. Ook is het niet toegestaan om langer dan 5 minuten beelden live uit te zenden via social media of andere distributiekanalen, tenzij Merlijn Wolsink hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.
 2. Indien de organisatie opmerkt dat deze regels worden overtreden, kan dit tot gevolg hebben dat je niet langer mag deelnemen aan het evenement.
 3. Het is een deelnemer van een evenement, class of online programma niet toegestaan om werkboeken, PDF sheets afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die de deelnemer ten behoeve van het evenement worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren of aan anderen door te geven, tenzij Merlijn Wolsink hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal juridische gevolgen hebben.
 4. Het is wel toegestaan om foto’s van afbeeldingen te maken en te publiceren via persoonlijke social media (zonder commerciële doeleinden). Ook is het toegestaan om foto’s te maken tijdens het evenement die via persoonlijke social media gedeeld mogen worden.
 5. Beeld- portret- en audio rechten – Merlijn Wolsink, zijn team en organisatie medewerkers kunnen tijdens evenementen en online programma’s opnamen maken (foto’s, video’s en audio). Het is mogelijk dat een deelnemer op deze beelden herkenbaar of te zien is of op audio te horen is. Merlijn Wolsink heeft het recht om deze beelden en audio te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, websites en social media. Door deelname aan een live of online event,

Artikel 14. Verklaring

 1. Merlijn vdf. Wolsink verklaart met nadruk geen arts of medisch specialist te zijn. Onderzoek wijst uit dat het werken met MW van grote invloed kan zijn op het fysiologisch en mentaal functioneren van elk individu. Daarom raadt MW aan dat iedereen die medicatie neemt voor welke fysieke of mentale klacht dan ook, alvorens het beginnen met een dergelijk engagemennt met MW contact opneemt met de huisarts of behandelend arts of specialist, en het medicijn gebruik onder controle te houden tijdens het engagement met MW. Een aanpassing in medicatie kan wellicht vereist zijn naar verloop van tijd aangezien deze processen de persoon en zijn of haar lichaam in staat kunnen stellen om op eigen kracht te helen. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de keuzes en acties ten aanzien van de cliënt’s fysieke en psychologische welzijn en voor de creatie van de client’s eigen leven en toekomst. 

‘s Gravenhage, 7 februari 2013 – AVG correcties doorgevoerd op 23 mei 2018

Merlijn vdf. Wolsink

Terms & conditions | Privacy verklaring
Created by Merlijn vdf. Wolsink ©

English

Nederlands

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, kan je het beste akkoord gaan voor de beste ervaring! 🍪